Vrienden

Vanaf 01 januari 2010 heeft de ‘Stichting Vrienden van het Onthaastcafé’  een ANBI status.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. De stichting kan gebruikmaken van de fiscale voordelen die gelden voor een ANBI.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

En wat betekent het voor u als gulle gever?

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). U kunt ons op www.belastingdienst.nl vinden onder de stichtingsnaam en als ‘Onthaastcafé’.

Ons banknummer : Rabobank NL21 RABO 0130 8169 81
t.n.v. Stichting Vrienden van het Onthaastcafé.